5- ماکروفاژ از لحاظ ساختار و فیزیولوژی به کدام سلول خونی شباهت بیشتری دارد؟

  1) مونوسیت          2) لنفوسیت         3) گرانولوسیت              4) اریتروسیت

6- فعالیت ترشحی کدام ،موجب بروز آسم می شود ؟

    1)  لنفوسیت B         

2)  پلاسموسیت     3)   ماستوسیت        4) لنفوسیتT

7- کدام ، فاقد  ماکروفاژاست؟    

     1) کبد                2 ) خون             3) طحال            4) گره های لنفاوی

8- ماهیت شیمیایی کدام ، ممکن است با بقیه متفاوت با شد ؟

     1 ) اینترفرون     2) پادتن                3) آنتی ژن          4) پرفورین

9- کدام ، قادر به مقابله با میکروب های متفاوت می باشد ؟

1) پلاسموسیت       ۲) ماکروفاژ         3) لنفوسیت             4) اینتر فرون  

10- در مقابله با عفونت های باکتریایی کدام یک مهم تر است؟

1) ایمنی سلولی      2) ایمنی هومورال    3) لنفوسیت های T            

4) ماکروفاژها      

11- پلاسموسیت ها از چه سلول هایی به وجود می آیند؟

1) مونوسیت          2) گرانولوسیت       3) لنفوسیت  T    

4) لنفوسیت B

12- آنتی ژن ها را چه گروه مواد آلی تشکیل می دهند؟

1) فقط پروتئین                 2) فقط هیدرات کربن            

  3) پروتئین و هیدرات کربن             4) پروتئین و لیپید

13- عامل دفاعی مشترک در ماهی وملخ کدام است ؟  

 1)  پرفورین      2) اینترفرون           3) پادتن            4) لیزوزیم      

14- در یک سلول عصبی، در حال استراحت، ......

1)سدیم به درون وارد نمی شود.            

     2 )پمپ سدیم ـ پتاسیم فعال نیست.  

3)کانال های دریچه دار سدیم، بسته است.    

  4)کانال های دریچه دار پتاسیم، باز است.

15- در عمل فاگوسیتوز کدام یک مستقیماً دخالت ندارد؟    

    1) غشای سلول    ۲) دستگاه گلژی      3) وزیکول          4) لیزوزوم

16- علت بالا رفتن و پایین رفتن اختلاف  پتانسیل عمل به ترتیب مربوط به کدام است ؟

1) ورود سدیم به داخل : خروج سدیم از سلول                                      

2) ورود پتاسیم به سلول :خروج پتاسیم از سلول .

3) ورود ناگهانی سدیم به داخل سلول : خروج ناگهانی پتاسیم از سلول  

  4) ورود ناگهانی پتاسیم به سلول : خروج ناگهانی سدیم از سلول

17-  ویروس HIV کدام سلول ها را آلوده می کند ؟

  1) لنفوسیت  T

2) لنفوسیتB

3) نوتروفیل           4  ) پلاسموسیت

18- سرعت هدایت موج عصبی در طول هر تار عصبی چگونه است و با قطر تار و وجود یا فقدان میلین چه رابطه ای دارد؟           

      1) متغیر- مستقیم- با وجود میلین سرعت بیش تر                       

 2) ثابت - عکس - با فقدان میلین سرعت بیش تر

       3) ثابت - مستقیم - با وجود میلین سرعت بیش تر                      

  4) متغیر- عکس - با فقدان میلین سرعت بیش تر

19-  علائم بیماری MS به چه عاملی بستگی دارد ؟     

1) عامل بیماری          2) شدت و محل آسیب               

 3) قدرت عامل بیماری                4) مقاومت فرد

20- نقش پپتید های غنی از گوگرد در یونجه چیست ؟    

1) فعالیت ضد ویروسی     2) فعالیت ضد قارچی         

 3) دفاع اختصاصی                       4) فعالیت آنتی ژنی

21- جنس‌ غلاف‌ میلین‌ به‌ کدام‌ شبیه‌تر است‌؟  

1) اسکلت‌ خارجی‌ بدن‌ حشرات      2) تستوسترون      

  3) سارکولم           4) سارکومر

22- کدامیک‌ پادتن‌ می‌سازد؟

   1) هیدر           2) کرم‌ خاکی       3) ملخ            4) لامپری‌

23- کدام‌ گزینه‌ شباهت‌ گاماگلوبولین‌ و اینترفرون‌ را نشان‌ می‌دهد؟ 

  1) جنس             2) عملکرد اختصاصی          

   3) سلول‌ سازنده          4) اثر بر غشاء سلولها

24- بازای مصرف یک مولکول ATP   توسط پمپ سدیم . پتاسیم چند یون پتاسیم و در چه جهتی جابجا می شود ؟  

1) 3- داخل سلول                                 2)2 - خارج سلول               

        3) 3 - خارج سلول                          4) 2 - داخل سلول

 

25- کانالهای‌ دریچه‌ دار پتاسیمی‌ چه‌ موقع‌ باز می‌شوند؟

   1) پتانسیل‌ استراحت                2) شروع‌ پتانسیل‌ عمل‌        

 3) ادامه‌ پتانسیل‌ عمل               4) بعد از پایان‌ پتانسیل‌ عمل‌

26- کدام‌ گزینه‌ نمی‌تواند جهت‌ صحیح‌ انتقال‌ پیام‌ عصبی‌ باشد؟

   1) آکسون‌ به‌ دندریت                       2) دندریت‌ به‌ آکسون  

 3) آکسون‌ به‌ جسم‌ سلولی                  4) آکسون‌ به‌ رشتة‌ ماهیچه‌ای‌

27- جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون کدام است؟

1) از آکسون به جسم سلولی         2) از آکسون به دندریت            

  3) از دندریت به جسم سلولی      4) از جسم سلولی به دندریت

28- کدام ویژگی در تقسیم بندی سلول های عصبی دخالت ندارد؟

1) شکل زواید سلولی        2) شکل جسم سلولی         

   3) وجود یا عدم میلین               4) تعداد قطب ها

29- در هنگام پتانسیل عمل نفوذپذیری غشا نسبت به کدام یون زیاد می شود وچه وضعیتی دارد؟

1) +Na - موقتی            2) +K - همیشگی        

   3) +Na - همیشگی              4) +K - موقتی

30- انشعابات انتهایی آکسون دارای کدام ویژگی ذیل نمی باشد؟

1) قطورتر از جاهای دیگر         2) حاوی میتوکندری     

      3) حاوی غلاف میلین          4) حاوی کیسه های ترشحی

31-سرمی که جهت معالجه بیماری به انسان تزریق می شود شامل چه ماده ای است؟

1) آنتی ژن تولید شده در انسان                    2) آنتی ژن تولید شده در حیوان    

  3) آنتی کور تولید شده در انسان              4) آنتی کور تولید شده در حیوان

32- منشأ لنفوسیت T کدام است؟

      1) تیموس           2) مغز استخوان       3) سلول مادر        4) طحال

33- کدام یک مشابه گیرنده ی آنتی ژنی لنفوسیت B است؟

1) پادتن            2) آنتی ژن                  

 3) پروتئین مکمل            4) گیرنده ی آنتی ژنی پلاسموسیت

34- چه اندامکی در پلاسموسیت ها و سلول های B خاطره تقریباً یکسان است؟

1) ریبوزوم ها          2) لیزوزوم ها               

 3) شبکه آندوپلاسمی زبر               4) دستگاه گلژی

35- انتقال پادزهرها از مادر به جنین چه نوع ایمنی است؟    

  1) غیر فعال              2) فعال                 3) ذاتی                   4) غیراختصاصی

36- کدام یک معمولاً آزاد کننده هیستامین به شمار نمی رود؟

 1) سلول های آسیب دیده         2) ماستوسیت          

  3) پلاسموسیت           4) بازوفیل

37- انتقال دهنده عصبی که نورون پس سیناپسی را تحریک میکندبه کانالهای دریچه دار ......متصل شده  و باز شدن آن سبب ... شدن پتانسیل غشاء می شود.

1)سدیم - مثبت                2)سدیم - منفی       

        3)پتاسیم - مثبت                               4)پتاسیم - منفی

38- کدامیک از اجزاء عصبی زیر نمی تواند در ساختار یک سیناپس شرکت نماید؟

1)دندریت نورون حسی                  ۲)آکسون نورون رابط             

         3)آکسون نورون حرکتی               ۴)دندریت نورون حرکتی

39-بطور معمول در سیستم عصبی کدام فرایند مقدم بر سایرین است؟

1)پردازش پیامهای عصبی                     2)صدور فرمان حرکتی      

                3)دریافت اثر محرک              4)انتقال پیامهای حسی

40-اثر انکفالین بر انتقال پیام درد در سیستم عصبی چیست؟

1)تحریک شدت پیام                             2)انتخابی کردن عمل انتقال      

          3)توقف در عمل انتقال              4)تسهیل در عمل انتقال


 

نوشته شده توسط نسترن. مریم . جمیله در دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 11:51 AM موضوع | لینک ثابت