درباره ی چگونگی ایجاد فشار منفی در قفسه سینه تو ضیح دهید.

هنگام دم قفسه ی سینه باز شده ، فشار درون آن کم می شو د و در نتیجه فشاری که معمولا بر قلب و سیاهرگ های موجود در قفسه ی سینه وارد می آید، کم می شود و فشار سیا هرگ های درون قفسه ی سینه نسبت به سیا هرگ های خارج از آن کاهش می یابد و از این رو خون به سوی قلب کشیده می شود.

 

جنسیت جانوران والد قاطر چگونه است؟

قاطر حاصل آمیزش اسب ماده و الاغ نر است.البته دورگه ی دیگری به نام Hinnyاز آمیزش اسب نر و الاغ ماده به وجود می آید .

بخش رنگین عقب کره ی چشم گاو که در هنگام تشریح دیده می شود چه نقشی در بینایی آن دارد؟

این لایه درخشش آبی سبز دارد و Taptum Lusidum  نامیده می شود .تپتوم لوسیدم بخشی از مشیمیه است که نور تابیده شده را به شبکیه بر می گرداند.این لایه در چشم جانورانی که در شب دید خوبی دارند ، مثل گربه و گاو وجود دارد و به همین دلیل چشم این جانوران در تاریکی می درخشد.

 

بیوسنتز پروتئین های کمپلمان

پروتئین های کمپلمان در کجا ساخته می شوند؟

 

کبد تولید کننده ی اصلی کمپلمان است ولی سلول های بیگانه خوار تک هسته ای در سنتز اجزای کمپلمان در محل التهاب اهمیت دارند . سلول های دیگر نیز می توانند یک یا چند جز ء کمپلمان را بسازند. اینتر فرون گاما ، ماکروفاژ ها و سلول های اندوتلیال رگ ها را تحریک می کند تا برخی از این پروتئین ها را بسازند

پروتئین c1   علاوه بر سلول های کبدی در سلول های اپی تلیال نیز تولید می شود.

 

مغز قرمز استخوان را جزء کدام بافت ها طبقه بندی می کنند ؟

مغز استخوان  بافت خونی است

چگونه شیر خواران از طریق شیر مادر به ایدز مبتلا می شوند ؟

یکی از راه های انتقال مواد غذایی در بدن نوزاد آندوسیتوز است که از همین راه ویروس ایدز می تواند وارد بدن نوزاد شود .

 

آیا اصطلاح دهنده ی عمومی و گیرنده ی عمومی که به ترتیب برای گروه خونی O وAB به کار می رود درست است ؟

  در گذشته از این اصطلاح استفاده می شد ولی اکنون که گروه  های خونی فرعی مثل SS ،MN و...علاوه بر سیستم ABO  شناسایی شده اند ، برای انتقال خون لزوما از خون هم گروه استفاده می شود و درموارد اضطراری و کمبود گروه خونی ذخیره شده در بانک های خون ، ازترکیبی از  سلول های گروه خونی O و پلاسمای  گروه خونی AB پس از چند بار شستشو ی آنتی بادی ها استفاده می شود .

 

با توجه به شکل ص 138 کتاب زیست شناسی وآز 2 ، آیا جهت میوز 2بر میوز 1 عمود است؟

در پدیده ی اووژنز به طور مثال ،در پایان میوز 2 ،سلول های حاصل از میوز 1 در جهتی عمود بر تقسیم اول ،از هم جدا می شوند و اگر پس از تقسیم 1 سیتوکینز انجام نشود (مثلا در سلول های گیاهی )، سیتوپلاسم چهار سلول متصل در دو جهت عمود بر هم از یکدیگر جدا می شوند  .

 

اکسیژن موجود در گلوکز از دی اکسید کربن است یا آب؟

به کاربردن ایزوتوپ سنگین اکسیژن با عدد اتمی 18 نشان می دهد که تمام اکسیژن متصاعد شده در فرایند فتوسنتز از تجزیه آب است و در این صورت پس از انجام واکنش ، اکسیژن سنگین آزاد می شود. اگر اکسیژن دی اکسید کربن از نوع ایزوتوب سنگین انتخاب شود، ماده ی آلی و آب اکسیژن سنگین خواهند داشت.همچنین  اگر به جای گیاه سبز از باکتری های گوگردی کلروفیل داراستفاده شود ، این باکتری ها دی اکسید کربن را جذب و به جای اکسیژن ، گوگرد آزاد می کنند

درباره ی بنه توضیح دهید

بنه یک ساقه ی عمودی ضخیم شده ی زیر زمینی است .در گلایول بنه ساقه ای کوتاه انباشته از ذخایر غذایی است .

بنه از دو بخش قسمت مرکزی که فقط یک جوانه دارد و محل ذخیره ی مواد غذا یی تشکیل شده است .

   با دو نیم کردن می توان تفاوت این دو بخش  را تشخیص داد . از جوانه تنها یک ساقه ی برگی گل دهنده به وجود می آید   و مواد غذایی ذخیره شده صرف تولید این ساقه می شود .

بنه های جدید ی از جوانه های کنار برگی به وجود می آیند بعلاوه ساقه های کوتاه زیر زمینی نیز ممکن است تشکیل شوند که هرکدام به یک بن

 

چه تعداد آ.ت.پ در عمل در تنفس سلولی ساخته می شود؟

در کتاب پیش دانشگاهی( و سایرمتن های زیست شناسی)   می خوانیم که در حدود 38 (تا 40 )آ.ت.پ در اثر اکسیداسیون کامل یک مولکول گلوکز حاصل می شود.اما در عمل این تعداد مولکول هرگز تولید نمی شود.علت ،اتلاف بر اثر نشت از غشاها هم چنین صرف انرژی برای حرکت پیرووات و آ.د. پ به ماتریکس میتوکندری است .

تعداد مولکول های آ.ت.پ تولیدی را بین 29 تا 30 مولکول تخمین می زنند.

درباره ی ترکیبات ثانویه گیاهان توضیح دهید.

به ترکیباتی که در مسیر های اصلی سوخت وساز گیاهان شرکت دارند ( مثل اسید سیتریک که در چرخه کربس نقش دارد)،متابولیت های اولیه گفته می شود. آلکالوئید ها ،فنل ها،موم ها و روغن ها را متابولیت های ثانویه(ترکیبات ثانویه) می نامند. این ترکیبات محصولات فرعی مسیر های متابولیسمی اند و در گیاهان عمومیت کمتری دارند برخی از این مواد در برابر علف خواران از گیاه حفاظت می کنند

 

آیا پرندگانی که موقع پرواز بال های خود را حرکت می دهند(مثل گنجشک ) نیز بالک دارند ؟

اولین انگشت دست پرندگان دراز و باریک و پر دار است که به طورمستقل حرکت می کند و بالک نام دارد. این انگشت در فضاهای محدود و هنگام مانور دادن و حرکات فرودی و به هوا برخاستن عمل می کند. در پرندگانی که بال های کوتاه و پهنی دارند ، هنگام پروازهای سریع وکوتاه در میان شاخه های درختان، بالک مثل یک سطح کمکی در لبه ی جلویی بال  در برابر هوا عمل می کند .  پرندگان گوشتخوار بال های نسبتا بلند و پهنی دارند که به پرواز با سرعت کم و فرود آمدن های سریع در فضاهای محدود سازش یافته اند.

چرخه کربس در فرایند تنفس سلولی در گیاهان چند بار تکرار و چند مولکول ATP تولید می شود؟

  1-به ازاء هر مولکول گلوکز دو بار چرخه ی کربس انجام می شود.

  2-همان طور که در ص 227 کتاب پیش دانشگاهی آمده است:

به ازای هر مولکول گلوکز دو ATP   به طور مستقیم در چرخه تولید می شود‌‌.

   {گام 4 چرخه ی کربس ص 222 کتاب}

 و 34 مولکول هم در زنجیره ی انتقال الکترون از گیرنده های الکترونی تولید می شود  که 22  ATP حاصل ازگیرنده های الکترونی است که  دو بار در واکنش های چرخه شرکت کرده اند.

 و دو مولکول هم که در گلیکولیز تولید شده است.جمعا حدود 38 مولکولATP به ازاء هر مولکول گلوکز

پروتئین های کمپلمان درکجا ساخته می شوند؟

کبد تولید کننده ی اصلی کمپلمان است ولی سلول های بیگانه خوار تک هسته ای در سنتز اجزای کمپلمان در محل التهاب اهمیت دارند . سلول های دیگر نیز می توانند یک یا چندجز ء کمپلمان را بسازند.اینتر فرون گاما،ماکروفاژها و سلول های اندوتلیال رگ ها را تحریک می کنند تا برخی از این پروتئین ها را بسازند.

پروتئین c1   علاوه بر سلول های کبدی در سلول های اپی تلیال نیز تولید می شود.

 

 

برگرفته از سایت دفتر تالیف


 

نوشته شده توسط نسترن. مریم . جمیله در جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 14:15 PM موضوع | لینک ثابت